01 Stará Plzeň

01.07.2022 00:00

English Deutsch Русский

Stará Plzeň a kupci

 Stará Plzeň - dnešní Starý Plzenec - byla založena v údolí řeky Úslavy pod výraznou ostrožnou Hůrka. Na tomto vrchu, osídleném již v pravěku, vyrostlo nejpozději v 10. století významné hradiště, doprovázené podhradní osadou a rušným tržištěm . Zásadním impulsem pro rozvoj raně středověkého osídlení byl obchod.
Mohutný knížecí hrad Plzeň fungoval jako správní a obchodní centrum celého kraje až do založení Nové Plzně na konci 13. století. Poté začala sláva Staré Plzně pomalu upadat. O významu staroplzeňské aglomerace také svědčí to, že je v soudobých pramenech označena jako „město“.
Rozvoj raně středověkého osídlení ve Staré Plzni významně ovlivnily dálkové komunikace mezi Čechami a Říší. Tato středověká dálnice byla v 10. století dočasně hlavní spojnicí mezi západní Evropou, Malopolskem a Kyjevskou Rusí. Právě pod hradištěm Hůrka se setkávala cesta Norimberská a Řezenská, aby odtud společně zamířily přes Rokycany k Praze. Obchodní stezka z Prahy pak přicházela od severovýchodu a pokračovala údolím potoka na severní straně ostrožny Hůrka. Dál cesta zahýbala podél západní hradby směrem k řece. Řezenská cesta pokračovala od Staré Plzně směrem k Dobřanům a dále do Říše.
Norimberská cesta je mnohem mladší. Její počátky se kladou do 12. století. Probíhala severněji než stezka Řezenská - ze Starého Plzence vedla do prostoru pozdější Nové Plzně a odtud přes Tachov do Německa. Význam Norimberské cesty vzrostl až ve vrcholném středověku spolu s rostoucím významem cílových měst - Bamberku a Norimberku.
Brod přes Úslavu se nacházel zhruba v místech současného silničního mostu. Na druhém břehu v prostoru dnešního Masarykova náměstí se stezka větvila a pokračovala směrem na Řezno nebo Norimberk. Karavany tu mohly vcelku bez obtíží překonat vodní tok. Pevný hrad střežil přilehlé úseky stezky i brod.
Po stezkách se pohybovaly nejen kupecké karavany, ale také diplomatičtí vyslanci, církevní hodnostáři, panovníci se svými družinami a domácí i nepřátelská vojska. Hrad Plzeň byl tak velmi často využíván k bezpečnému odpočinku.
Ostrožna Hůrka byla osídlena již v pravěku. Doklady lidské přítomnosti odtud pocházejí z období mladšího eneolitu (cca 2600 – 2000 př. Kr.) a později snad také z mladší době železné, neboli z halštatu (cca 700 – 450 př. Kr.)

Víte že… Název obou měst byl původně mužského rodu, tedy Starý a Nový Plzeň? Plzeň v ženském rodě je uváděna až v polovině17. století a Plzenci jeho rod zůstal ve zdrobnělé podobě dodnes

nahoru

Old Pilsen and the merchant

Old Pilsen – currently the Stary Plzenec – was founded in a valley of the river Uslava under the massive Hůrka promontory. By the 10th century, though it had already been occupied in prehistoric times, an important fortifi ed settlement rose on the hill, accompanied with a hamlet and a busy market. Th e crucial impuls for the development of the early medieval colony was the trade.
Th e monumental royal castle Pilsen worked as an administrative and trade centre for the whole region until New Pilsen was founded at the end of the 13th century. From then, the glory of the Old Pilsen slowly started to decline. Th e importance of the Old Pilsen agglomeration is testíci ed by the fact that it was referred to it as a „town“ in the historical sources.
Th e development of the early medieval settlement of Old Pilsen was greatly infl uenced by the long distance route between Bohemia and the Roman Empire. In the 10th century, this medieval highway became temporarily the main link between the Western Europe, Malopolska and Kievan Rus. Th e Nuremberg trail and the Regensburg trail met just under the Hůrka settlement and from there continued through Rokycany to Prague. Th e commercial trail from Prague coming from the north-east then continued through the valley along the brook on the north side of the Hůrka promontory. Further, the trail turned along the west rampart in towards the river. Th e Regensburg trail continued from Old Pilsen towards Dobřany and then continued to the Roman Empire.
The Nuremberg trail is much younger. Its origins reach back to the 12th century. It ran further north than the Regensburg trail, from Stary Plzenec to the area later called New Pilsen and from there through Tachov to Germany. The signifi cance of the Nuremberg trail grew only in the High Middle Ages, along with the increasing importance of the target towns - Bamberg and Nuremberg.
Th e ford across the Uslava river was located approximately in the same position as the current road bridge. Caravans could quite easily overcome the water fl ow. Both adjacent sections of the trail and the ford were guarded by the castle. On the other side of the river, in the area of the current „Masaryk Square“, the trail branched out and continued towards Regensburg or Nuremberg.
The trails hosted not only merchant caravans, but also diplomatic envoys, clerics, rulers with their retinues as well as both domestic and enemy troops. Pilsen castle was very often used as a safe place to rest.
The Hůrka promontory was already inhabited in prehistoric times. Recordsof human presence there come from the younger Eneolithic period (about 2600-2000 BC.) and later also from the younger Iron Age ( i.e.from Hallstatt) (c. 700-450 BC).

Did you know that... Th e names of both towns were originally in the male form, thus Stary Plzeň and Novy Plzeň instead of today‘s Stara Plzeň and Nova Plzeň? Pilsen (Plzeň) is mentioned in the female form only in the later half of the 17th century and Plzenec stayed in its male diminutive form until today.

 

to the top

 

Das alte Pilsen (Stará Plzeň) und Handelssleute

Das alte Pilsen – das heutige Starý Plzenec – wurde im Tal des Flusses Úslava unter dem ausgeprägten Gebirgsausläufer Hůrka gegründet. Auf diesem Hügel, der schon in der Urzeit besiedelt wurde, entstand spätestens im 10. Jh. eine bedeutungsvolle Burgstätte. Zu dieser Burgstätte gehörte eine Siedlung und ein reger Marktplatz. Der wichtigste Anlass für die Entwicklung der frühmittelalterlichen Siedlung war Handel.
Die mächtige Fürstenburg Plzeň (Pilsen) diente als Verwaltungs- und Handelszentrum der ganzen Region bis zur Gründung des neuen Pilsens am Ende des 13. Jhs. Nachher verlor Starý Plzenec an Bedeutung. Die große Bedeutung von dem alten Pilsen wurde auch durch die Benennung „Stadt“ in zeitgenössischen Quellen bewiesen.
Die Entwicklung der frühgotischen Siedlung in dem alten Pilsen wurde durch die Fernverbindung zwischen Böhmen und Reich bedeutend beinflusst. Diese mittelalterliche Autobahn war in 10. Jh. zeitweilig die Hauptverbindung zwischen Westeuropa, Kleinpolen und der Kiewen Rus. Gerade unter der Burgstätte Hůrka entstand ein Weg aus dem Nürnberger und Regensburger Weg und hat über Rokycany nach Prag weitergeführt. In der Gegenrichtung aus Prag kam der Handelsweg aus dem Nordosten und dann ging er durch das Tal des Baches an der nördlichen Seite des Gebirgsläufers Hůrka weiter. Weiter bog der Weg entlang des Westwalles zum Fluss ab. Der Regensburger Weg ging über Dobřany ins Reich.
Der Nürnberger Weg ist viel jünger, er datiert aus dem 12 Jh. Dieser Weg verlief nördlicher als der Regensburger Weg – aus dem alten Pilsen in die Umgebung des heutigen Pilsens und dannnach über Tachov ins Deutschland. Die Bedeutung des Nürnberger Weges stieg erst im Hochmittelalter zummen mit der wachsenden Bedeutung der Zielstädte Bamberg und Nürnberg.
Die Furt über den Fluss Úslava gab es ungefähr an der Stelle der heutigen Straßenbrücke. An dem jenseitigen Ufer teilte sich der Weg und setzte nach Nürnberg oder nach Regensburg fort. Die Karawanen konnten dort ziemlich unbehindert den Wasserstrom überwinden. Eine feste Burg überwachte die Umgebung des Weges und auch die Furt.
Die Wege dienten nicht nur den Handelskarawanen sondern auch diplomatischen Gesandten, kirchlichen Würdenträgern, Herrschern mit ihren Gefolgen, einheimischen und feindlichen Heeren. Die Burg Pilsen wurde so oft zu einer sicheren Erholung genutzt.
Der Gebirgsausläufer Hůrka wurde schon in der Urzeit besiedelt. Die Spuren der menschlichen Anwesenheit stammen schon aus der Zeit der jüngeren Kupferzeit (cca 2600 – 2000 v.Chr.) und später vielleicht auch aus der jüngeren Eisenzeit sog. Hallstattzeit (cca 700 – 450 v.Chr.).

Wisst ihr, dass... Der Name der beiden Städte war ursprünglich im Maskulinum – also Starý a Nový Plzeň? Plzeň im Femininum wurde erst in der Hälfte des 17. Jhs. erwähnt und ist so im Diminutiv (Verkleinerungsform) bis heute geblieben.

 

nach oben

 

Старая Пльзень и купцы

Старая Пльзень – сегодняшний Старый Пльзенец, была основана в устье реки Уславы под высоким холмом Гурка. На этом холме уже в доисторические времена были обнаружены поселения, но само городище появилось не позже 10-го века вместе с населением у самого подножья замка и шумным рынком. Главным толчком к развитию раннего средневекого поселения была торговля.
До основания Новой Пльзни в конце 13-го века мощная княжеская крепость была не только местом управления, но и центром торговли для целой области. С той поры слава Старой Пльзни начала постепенно угасать. В древних источниках старопльзеньское поселение называется городом, что подчеркивает ее важность в данную эпоху.
На развитие раннего средневекового поселения в Старой Пльзни оказывало влияние ее местоположение. Город находился на скрещении важных торговых путей между Чехией и Германией. Этот путь назывался регенсбургским и в 10-ом веке только он соединял западную Европу с Малопольшей и Киевской Русью. У подножия крепости, под холмом Гурка, через два века регенсбургский путь соединился с нюрнбергским. Оттуда путь продолжался через Рокицаны в Прагу. Торговый путь из Праги начинался с северовостока и проходил через устье ручья на северной стороне подножия крепости у холма Гурка. Потом дорога проходила вдоль западной стены укрепления по направлению к реке. Регенсбургский путь продолжался от Старой Пльзни к Добржанам и далее в Германию.
Нюрнбергский путь был намного моложе: его начало относится к 12-му веку. Находился он севернее, чем путь регенсбургский, т.е. шел от Старого Пльзенца до Новой Пльзни и оттуда через Тахов в Германию. Значение Нюрнбергской дороги увеличилось в период высокого средневековья вместе с растущим влиянием городов Бамберга и Нюрнберга.
Предполагается, что на месте сегодняшнего дорожного моста находился брод через Уславу. На другом берегу, на месте нынешней площади Масарика, путь разветвлялся и продолжался в направлении Регенсбурга или Нюрнберга. Таким образом, караваны могли без проблем справиться с речным потоком, в то время как крепость охраняла прилегающие пути и сам брод.
По дорогам могли передвигаться не только купеческие караваны, но и дипломаты, церковные сановники, правители со своей свитой, свои или вражеские войска. Они часто отдыхали в крепости Пльзень.
Заселен холм Гурка был уже в доисторические времена. Сведения о появлении здесь человека относятся к периоду раннего энеолита (приблизительно 2600 – 2000 гг. до н.э), а позднее к железному веку раннего или же гальштатского периода (приблизительно 700 – 450 гг. до н.э.).

Знаете ли вы что... Название обеих городов было первоночально мужского рода, то есть Старый и Новый Пльзень? Пльзень женского рода появилась только в половине 17-го века, а уменьшительная форма мужского рода – Пльзенец – осталась до сих пор.

 

вверх

 

 

 

 

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz