03 Kostel Narození P. Marie

01.07.2022 00:00

English Deutsch Русский

Kostel Narození Panny Marie

 Kostel Narození Panny Marie je jednou z osmi církevních staveb středověké Plzně. Byl postaven před polovinou 12. století v románském slohu. Traduje se, že Kostel Narození Panny Marie založil sv. Vojtěch v roce 992 při svém návratu z Říma do Prahy. V roce 1547 byla u kostela zřízena fara. Hřbitov kolem kostela byl zrušen v roce 1870.
Románská stavba měla výrazně menší rozměry než současný kostel. Vnitřní rozměry kostela mohly dosahovat zhruba 4,5 x 9 m. Výška obvodových zdí dosahovala asi 8 m, strop ale pravděpodobně chyběl a z lodi se tak naskýtal pohled přímo na konstrukci krovu. Vnitřní stěny zřejmě nebyly omítnuty, takže byla vidět pečlivě skládaná zeď z kamenných kvádříků.
Současná podoba s podstatně rozšířenou lodí a dlouhým presbytářem je výsledkem nákladné gotické přestavby před polovinou 14. století. Ve druhé polovině 14. století byla připojena sakristie a mohutná věž. Renesanční křížová klenba lodi pochází až z druhé poloviny 16. století. Interiér presbytáře je vyzdoben působivými nástěnnými malbami, které v pásech zobrazují 28 scén ze života Ježíše Krista. Unikátní technickou památkou je také dochovaný gotický krov nad presbytářem. Z pozdějších dob pochází raně barokní dvoupatrová dřevěná kruchta (polovina 17. století), přístavby při jižní i severní zdi lodi (17. – 18. století) a točité schodiště u jihozápadního nároží lodi (19. století). Hlavní oltář je barokní, s obrazem Narození Panny Marie a se sochami sv. Václava, Vojtěcha, Ludmily a Barbory. Vrcholek oltáře zdobí socha sv. archanděla Michaela, jak potírá ďábla.
Kostel Narození Panny Marie vystupoval z krajiny mnohem výrazněji než je tomu v současnosti. Byl postaven na ostrožně, výrazně oddělené od vrchu Hůrka údolím potoka. Toto údolí však bylo postupně vlivem lidské činnosti z velké části zarovnáno. Velkou část osídlení na pravém břehu Úslavy, zabíral rozsáhlý areál kostela Nanebevzetí Panny Marie s obytným prostorem i s hospodářským zázemím a několik dalších samostatně opevněných dvorců.
Kostel byl jedním z důležitých bodů na cestě kupců i poutníků. Pocestní si tu mohli v klidu odpočinout a načerpat duševní síly. To mělo význam nejen pro kupce, ale zejména pro poutníky a cestující ke svatým místům. Mezi nejoblíbenější patřil Řím a španělské Santiago de Compostela. Z Čech se ale hojně cestovalo také do Řezna. Poutníci si z vykonané cesty odnášeli na svém oděvu tzv. poutní odznaky nejrůznějších podob. Právě ze Santiaga, pocházejí známé Svatojakubské mušle.
Ačkoliv v plzeneckém kostele takové doklady nemáme, mnohé jiné svatostánky byly využívány i vojensky a dodnes mají zachováno podsebití (chodba, která umožňuje chráněný pohyb), střílnová okénka a masivní ohradní zdi. Neměly ovšem význam jako strategické pevnosti, spíše jako nouzové útočiště k ochraně obyvatelstva.

Víte že … Kostel byl můstkem spojen se sousední budovou na místě dnešní fary? Dosud zůstal v severní zdi kostelní věže zachován portálek, kterým se na mostek vstupovalo. Takové spojení bylo typické pro soukromé, tzv. emporové kostely. Urozený bohatý velmož financoval výstavbu kostela a aby se nemusel míchat mezi prosté věřící, sledoval bohoslužby z vyvýšené galerie, empory. Tam docházel přímo z obytné budovy přes krátký mostek.

nahoru

Church of The Nativity of The Blessed Virgin Mary

Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary is one of the eight medieval church buildings in Pilsen. It became a dominant of Malá Strana, a settlement on the right bank of the river Úslava. It was built before the mid-12th century in the Romanesque style. It is said that the Blessed Virgin Mary Church was founded by St.Vojtěch in 992 on his return from Rome to Prague. In 1547 a parsonage was established by the church. The cemetery around the church was closed in 1870.
The Romanesque building was considerably smaller than the current church. The internal dimensions of the church could reach about 4.5 x 9 m. The height of the perimeter walls was around 8 m, but it probably lacked ceiling, so from the nave it commanded a direct view of the structure of the truss. The interior walls were apparently not plastered, so the carefully stacked stone wall of quadrics was seen.
The current form with substantially extended nave and long presbytery is the result of costly Gothic reconstruction before the mid-14th century. In the second half of the 14th century a vestry as well as a massive tower were added. Renaissance cross vault nave dates back to the late 16th century. The interior of the presbytery is decorated with impressive murals that depict in strips 28 scenes from the life of Jesus Christ. A unique technical sight is also preserved Gothic rafters above the presbytery. From the later periods come early Baroque two-story wooden choir (late 17th century), the extensions at the southern and northern wall of the nave (17th-18th century) and a spiral staircase at the southwest corner of the nave (19th century). The main altar is Baroque with the image of the Nativity of the Blessed Virgin Mary and statues of St.Václav, Vojtěch, Ludmila and Barbora. The top of the altar is decorated with a statue of St. Archangel Michael as he combats the devil.
Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary stood out from the landscape much more strongly than it does nowadays.. It was built on a promontory, significantly separated from the hill Hůrka by the stream valley. This valley, however, was gradually due to the human activity largely aligned. A large part of the settlement on the right bank of Úslava, was occupied by a large premises of the church of the Assumption of the Virgin Mary with a living area with utility buildings and several other self-fortified farmsteads.
The church was one of the important points on the way of the merchants and pilgrims. Wayfarers were able to relax and regain mental strength here. It was important not only for buyers but also for travelers and pilgrims to the holy places. Among the most popular were Rome and Santiago de Compostela, Spain. But from Bohemia it was also frequently travelled to Regensburg. Travelers took away from the accomplishment journey on their clothing so-called pilgrim badges of various forms. It is from Santiago, come the familiar St. Jakob’s Scallops.
Although we do not have such documents in the Pilsen church, many other places of worship were also used militarily and still have retained machicolation (a hallway, which allows protected movement), loophole windows and massive enclosing walls. They, however, didn’t have the importance of strategic strongholds, rather as an emergency shelter to protect the population.

Did you know ... The church was connected by a short bridge with the adjacent building on the site of the current parish? The portal to enter the bridge still remained preserved in the north wall of the church tower. Such a connection was typical for private, so-called the matroneum churches. Noble wealthy magnate funded the construction of the church to avoid having to mix among the common believers; he watched the worships from an elevated gallery, matroneum. He came there directly from the residential building over a short bridge

 

to the top

 

Die Kirche Mariä Geburt

Die Kirche Mariä Geburt ein der acht Kirchgebäuden des mittelalterlichen Pilsens. Sie wurde zur Dominante der Kleinseite wie die Besiedlung auf dem rechten Ufer des Flusses Úslava. Sie wurde in der ersten Hälfte des 12. Jhs im romanischen Stil gebaut. Man sagt, dass die Kirche Mariä Geburt wurde von dem heiligen Adalbert während seiner Heimkehr aus Rom im Jahr 992 gegründet. Im Jahr 1547 wurde an der Kirche auch eine Pfarre errichtet. Der Kirchhof wurde im Jahre 1870 abgeschafft.
Das romanische Gebäude war viel kleiner als die heutige Kirche. Die Innenmaße konnten ungefähr 4,5 x 9 M erreichen. Die Höhe der Umfassungsmauer erreichte zirka 8 M, doch es gab wahrscheinlich keine Decke und man konnte aus dem Kirchenschiff direkt auf die Dachstuhlkonstruktion blicken. Die Innerwände waren angeblich auch nicht verputzt, so dass die Wand sorgfältig zusammengesetzt aus Quadersteinen zu sehen wurde.
Das heutige Aussehen mit einem viel breiteren Schiff und einem langen Chor ist das Ergebnis der aufwendigen gotischen Umbau in der ersten Hälfte des 14. Jhs. In der zweiten Hälfte des 14. Jhs. wurden die Sakristei und ein mächtiger Turm angeschlossen. Das Renaissancekreuzgewölbe des Schiffes kommt erst aus der zweiten Hälfte des 16. Jhs. Das Interieur des Chors ist mit effektvollen Wandmalereien geziert. Die Wandmalereien zeigen in Streifen 28 Szenen aus dem Leben von Jesus Christus. Eine einzigartige technische Sehenswürdigkeit ist auch das erhaltene gotische Dachstuhl über dem Chor. Aus der späteren Zeit kommt die zweistöckige frühbarocke Sängerkanzel aus Holz (Hälfte des 17. Jhs), die Anbauten an dem Süd- und Nordwand des Schiffes (17.-18. Jh.) und die Wendeltreppe bei der südwestlichen Ecke des Schiffes (19. Jh.). Der barocke Hauptaltar ist mit dem Altarbild „die Geburt Jungfrau Maria“ und mit den Statuen von hl. Wenzel, hl. Adalbert, hl. Ludmila und hl. Barbara ausgeschmückt. Der Gipfelpunkt des Altars ist von der Statue des hl. Erzengels Michaels, der den Teufel besiegt, geziert.
Die Kirche Mariä Geburt war früher besser als heute von der Landschaft zu unterscheiden. Er wurde auf der Felsenzunge gebaut, die ein Bachtal von dem Hügel Hůrka getrennt hatte. Dieses Tal wurde doch dank der menschlichen Aktivität aus großem Teil zugeschüttet. An einem großen Teil der Siedlung auf dem rechten Ufer des Flusses Úslava verbreitete sich das große Areal der Kirche Maria Aufnahme in den Himmel mit Wohnräumen, mit wirtschaftlichem Hinterland und ein paar weitere selbständige befestigte Meierhöfe.
Die Kirche war für Handelsleute und Pilger einer der wichtigen Stützpunkte auf dem Weg. Wanderer konnte hier sich in Ruhe erholen und neue Seelenkräfte schöpfen. Das war von Bedeutung nicht nur für die Handelsleute sondern auch für die Wanderer und Pilger. Die meisten Pilger schritten Rom und spanisches Santiago de Compostela zu. Aus Böhmen reiste man auch oft nach Regensburg. Die Pilger brachten gewöhnlich an ihrer Kleidung nach ihrer Pilgerfahrt sg. Pilgerzeichen verschiedener Art und Weise. Das bekannteste Beispiel ist die Jakobsmuschel als Abzeichen für die Wallfahrt nach Santiago de Compostela.
Auch wenn es in der Kirche von Starý Plzenec solche Beweise nicht gibt, wurden viele Kirchen auch auf militärische Art genutzt. In solchen Kirchen können wir bis heute einen Wehrgang (ein Gang, der eine geschützte Bewegung ermöglicht), Schießscharten und mächtige Mauern sehen. Doch statt einer strategischen Bedeutung hatten die Kirchen mehr eine Bedeutung als Notzuflucht und zum Schutz der Bevölkerung.

Wissen Sie, dass … Die Kirche wurde mit dem Nachbargebäude auf der Stelle des heutigen Pfarrheimes mit einer Brücke verbunden? Bis heute wurde in der Nordmauer des Kirchenturmes ein kleiner Eingang erhalten, durch den man auf die Brücke kam. Solche Verbindung war für private sg. Emporenkirchen typisch. Der reiche Adelige finanzierte den Bau der Kirche und so dass er sich nicht mit den einfachen Gläubigen mischen musste, folgte er die Gottesdienste aus einer erhöhten Galerie – Empore. Dorthin kam er direkt aus seinem Haus über eine kurze Brücke.

 

nach oben

 

Храм Рождества Пресвятой Девы Марии

Храм Рождества Пресвятой Девы Марии относится к одной из восьми церковных построек средневековой Пльзни. Храм в романском стиле был построен в первой половине 12-го века и являлся главной достопримечательностью Малой Стороны, что на правом берегу реки Уславы. В старом преданье говорится, что Храм Рождества Пресвятой Девы Марии основал Святой Войтех (Адальберт Пражский) в 992 году на пути из Рима в Прагу. В 1547 году возле храма был основан приход. Кладбище около церкви было закрыто в 1870 году.
Романский храм была намного меньше, чем сегодняшний. Приблизительные размеры внутренней части церкви были 4,5 х 9 метров, причем высота наружных стен достигала почти 8 метров. Потолок, скорее всего, отсутствовал и вероятно с нефа открывался вид на конструкцию кровли. Внутренние стены не были оштукатуренны и поэтому была видна аккуратно сложенная стена из каменных кирпичей.
Сегодняшний вид со значительно расширенным нефом и удлиненным пресбитерием был результатом готической переделки в первой половине 14-го века. Во второй половине 14-го века пристроили ризницу и массивную башню. Крестовой свод относится к эпохе возрождения второй половины 16-го века. Интерьер пресбитерия украшен впечатляющими настенными росписями, которые рядами изображают 28 эпизодов из жизни Иисуса Христа. Также уникальным памятником искусства является сохранившийся готический кров над пресбитерием. Позже были достроены двухэтажные деревянные хоры (середина 17-го века), пристройки у южной и северной стены нефа (17 - 18-ый век) и винтовая лестница у юго-западного угла нефа (19-ый век). На главном алтаре в стиле барокко находится картина с изображением Рождества Пресвятой Девы Марии и статуями Святого Вацлава, Святого Войтеха, Святой Людмилы и Святой Барборы. В верхней части алтаря находится статуя Святого Архангела Михаила, принижающего дьявола.
Храм Рождества Пресвятой Девы Марии выделялся из пейзажа более чем в нынешнее время. Храм был построен на возвышенности, отделённой долиной от холма Гурка. Со временем долина сровнялась с холмом. Значительную часть территории поселения на правом берегу Уславы занимал просторный монастырь Храма Рождества Пресвятой Девы Марии с жилыми, хозяйственными помещениями и укрепленными дворами.
Храм был одним из важнейших пунктов остановки на пути купцов и паломников. Здесь они могли отдохнуть и набраться новых душевных сил, что было важно не только для купцов, но и для паломников на пути к святым местам. Самыми популярными местами был Рим и испанский Саньтяго-де-Компостела. В одежде паломников присутствовали специальные паломнические символы. Именно с Сантьяго-де-Компостела берет свое начало символ известной ракушки святого Иакова.
В пльзеньском храме таких символов нет, но там были другие святые места. Некоторые из них использовались в военных целях. До сих пор сохранились подземные ходы, по которым можно было безопасно перемещаться, а также амбразуры и массивные укрепленные стены. Они использовались не как стратегический пункт, а в целях защиты населения.

Знаете ли вы что... Храм, где сейчас находится приход, был соединен мостом с соседним зданием? У северной стены башни еще сохранился портал, через который входили на мост. Такое соединение было типичным для частных, так называемых ампирных сооружений. Богатый вельможа спонсировал строительство костела и во время богослужений находился в отдельной привилегированной части храма, куда попадал через мост прямо из жилого помещения.

 

вверх

 

 

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz