04 Plzenecká aglomerace

01.07.2022 00:00

English Deutsch Русский

Plzenecká aglomerace ve středověku

 Dominantou a centrem celého středověkého osídlení ve Staré Plzni byl bezesporu významný přemyslovský hrad na vrchu Hůrka. Zabíral celou plochu úzké protáhlé ostrožny, sevřenou mezi údolími Úslavy a jejího drobného přítoku. Strmé svahy byly doplněny vysokými hradbami. Jen východní přístupová část ostrožny navazovala na okolní krajinu plynuleji, o to silnější tu muselo být opevnění.
Zde sídlil správce hradu a celého regionu, sem plynuly veškeré peněžní i naturální dávky a právě tady se ubytovával na svých cestách panovník i s družinou. Kromě elity se na hradišti pohybovalo množství vojáků a také řemeslníci či služebné osoby, které zajišťovaly chod hradu.
Přímou součástí hradu Plzeň bylo také opevněné jižní podhradí (suburbium) pod mírnějším jižním svahem ostrožny. V tomto chráněném prostoru zřejmě nacházeli bezpečné přístřeší všichni příchozí kupci. Snad právě zde se nalézalo ono tržiště, písemnými prameny doložené již koncem 10. století.
Na levém břehu řeky se rozkládala osada. Zabírala plochu asi 400 x 450 m a pravděpodobně neměla žádné opevnění. Zřejmě již od počátku fungovalo dnešní Masarykovo náměstí jako centrální komunikační prostor na křižovatce Řezenské a Norimberské stezky.
Jednotlivé usedlosti s potřebným hospodářským zázemím obývali prostí zemědělci či řemeslníci.
Poněkud stranou hlavního centra se nachází další malá ostrožna, zvaná Krabotov, kde stál dnes již zaniklý kostel sv. Blažeje a okolo něj drobné osídlení. Je možné, že celý prostor byl v minulosti opevněn, ale jeho funkce zatím není dobře známá.
Mezi oběma prostory se nacházel významný strategický bod – brod přes řeku. Bylo to místo, kde měl vodní tok jen mělké koryto a dosahoval hloubky nejvýše 1 m. Mohl být překonán pěšky či na vozech, nebylo tudíž nutné využívat lodí nebo vorů a kupci nemuseli své zboží složitě překládat.
Přesto přechod přes řeku nebyl jednoduchý, karavany si musely navzájem pomáhat a také využívat pomoci místních obyvatel. Na těchto místech pak vznikala opevněná centra, která zajišťovala ochranu brodů a jejich údržbu (např. po deštích), služby pro obchodníky (tábořiště) a zároveň nabídla odbyt pro převážené zboží.
Brody měly velký význam také proto, že stavebně náročnější mosty byly ve středověku ještě vzácné. Stavěly se ze dřeva, spíše jako součást hradního opevnění, kde překonávaly hluboké příkopy směrem k bránám.

Víte … co je to ostrožna? Jedná se o vyvýšený terénní útvar, který výrazně vystupuje z krajiny. Má jazykovitě protáhlý tvar a je z bočních stran ohraničený příkrými svahy. Jeden konec poměrně plynule navazuje na terén, zatímco druhý konec je strmě zakončen.

nahoru

Plzenec agglomeration in the middle ages

The form of the medieval settlement of Old Pilsen had to adapt to rugged terrain, clenched river valley and to long-haul routes.
Dominant and center of the medieval settlement of Old Pilsen was undoubtedly the significant Přemysl castle on the hill Hůrka. It occupied the entire area of elongated narrow promontory, clenched between the valleys of the river Úslava and its small tributary. Steep slopes were completed by high walls. Just the east access part of the promontory followed the surrounding countryside smoothly, so there had to be stronger fortifications.
Here dwelt the administrator of the castle and the entire region, here went all the cash and in-kind benefits and here the sovereign and his entourage were housed on their travels. In addition to the elite the settlement housed a number of soldiers and artisans or servants who run the Castle.
Direct part of the Pilsen castle was also fortified settlement around the castle (suburbia) below the milder southern slope of the promontory. It seems that in this protected area all the incoming buyers found a safe shelter. Perhaps this is where the marketplace was situated, evidenced by written documents from the end of the 10th century.
A large part of the settlement on the right bank of the river Úslava, called Malá Strana, occupied a large compound of the church of Assumption of the Virgin Mary with housing area and agricultural facilities. Besides it, there were several other solitaire standing fortified farmsteads.
On the left bank of the river lay the village, divided into smaller areas. It occupied an area of about 400 x 450 m2 and had probably no fortifications. Apparently today's Masaryk Square served from the beginning as a central communication spot at the intersection of Regensburg and Nuremberg trails.
Individual homesteads with the necessary economic area were inhabited by ordinary farmers or craftsmen.
A bit off the main center lays another small promontory called Krabotov, where stood the (now defunct) church of St. Blažej with a small settlement around. It is possible, that the whole area was fortified in the past, but its function is not well known yet.
Between the both spots there was a significant strategic point – a ford over the river. It was a place where the river had very shallow bed and reached 1m maximum. It could be crossed by feet or in the wagons. It wasn't necessary to use boats or rafts and the merchants didn't have to redeploy their good, which was very complicated.
Still it was not easy to cross the river, caravans had to help each other and also had to use the help of local inhabitants. At these places arose fortified centers, which provided ford protection and their maintenance (e.g. after rain), business services (camping sites) and also offered an outlet for transported goods.
Fords had a great importance also for the reason that the more technical approach demanding bridges were still rare in the Middle Ages. They were built of wood, but rather as a part of fortifications, which overcame deep trenches toward the gates.

Did you know ... what is it a promontory? It is a ridged terrain formation, which is well marked from the landscape. It has an elongated tongue shape and is bounded by steep slopes on the sides. One end relatively seamlessly extends the landscape, while the other end is sharply terminated.

 

to the top

 

Ballungsgebiet von Starý Plzenec im Mittelalter

Die mittelalterliche Besiedlung von der Alten Pilsen musste sich dem reichgegliederten Gelände anpassen, das von dem Flusstal und den Fernwegen eingeschlossen wurde.
Die bedeuntende Přemysliden Burg auf dem Hügel Hůrka war ohne Zweifel die Dominante und zugleich das Zentrum der ganzen mittelalterlichen Besiedlung in Alt Pilsen. Sie nahm die ganze Fläche von dem engen länglichen Felsenvorsprung an, die zwischen den Talen des Flusses Úslava und ihres kleinen Zuflusses eingeschlossen wurde. Steile Abhänge wurden mit hohen Mauern ergänzt. Der Zutrittsteil des Felsenvorsprungs im Osten war die einzige Stelle, die einen allmählichen Übergang in die Landschaft in der Umgebung bildete und musste deshalb umso stärker befestigt sein.
Hier siedelte der Verwalter der Burg und der ganzen Region, hierher kamen alle Zinsabgaben (Naturalien oder Geld) und gerade hier brachte man den Herrscher und sein Gefolge unter. Auf der Burgstätte bewegte sich eine Menge von Soldaten, Handwerkern und Dienern, die den Lauf der Burg sicherstellten.
Ein Teil der Burg Plzeň war auch die befestigte Vorburg (suburbium) unter dem mäßigeren Südhang der Felsenzunge. Alle ankommenden Handelsleute fanden wahrscheinlich eine sichere Unterkunft in diesem geschützten Raum. Hier lag vielleicht der Markt, von dem man in den schriftlichen Quellen aus dem Ende des 10. Jhs. lesen konnte.
Auf einem großen Teil der Siedlung auf dem rechten Ufer dess Flusses Úslava sg. Kleinseite verbreitete sich das große Areal der Kirche Maria Aufnahme in den Himmel mit Wohnräumen und mit wirtschaftlichem Hinterland. Außerdem gab es dort ein paar weitere selbständige befestigte Meierhöfe.
Auf dem linken Ufer des Flusses lag eine Ansiedlung, die in kleineren Geländen geteilt wurde. Sie nahm eine Fläche von zirka 400 x 450 M und hatte wahrscheinlich keine Befestigung. Der heutige Masarykplatz funktionierte vielleicht schon vom Anfang an als ein zentraler Kommunikationsraum auf der Kreuzung des Nürnberger und Regensburger Weges.
Die einzelnen Bauernwirtschaften bewohnten einfache Bauern und Handwerker.
Ein weiterer Felsenvorsprung, den man Krabotov nennt, gibt es ein bisschen abseits von dem Zentrum. Hier stand heute schon verfallene Kirche des hl. Blasius und ein kleine Ansiedlung rund herum. Es ist möglich, dass der ganze Raum in der Vergangenheit mal befestigt wurde, aber dessen Funktion ist bis heute noch nicht bekannt.
Zwischen beiden Räumen lag ein bedeutender strategischer Punkt – die Furt über den Fluss. Es war eine Stell, wo der Wasserstrom nur ein seichtes Bett hatte und war höchstens 1 M tief. Man konnte sie zu Fuss oder auf einem Wagen überwinden und so war es nicht nötig Schiffe oder Flöße zu benutzen und die Handelsleute brauchten nicht ihre Ware kompliziert umzuladen.
Doch war der Flussübergang nicht einfach, die Karawanen mussten sich untereinander helfen und die Hilfe von lokalen Bevölkerung zu anwenden. Auf solchen Stellen entstanden dann befestigte Zentren, die Schutz und Wartung für die Furten (z.B. nach Regen), Dienste für die Handelsleute (Lagerplätze) sicherten und bieteten auch Warenabsatz für die reisenden Handelsleute.
Die Furten waren auch deswegen wichtig, weil die beim Bau anspruchsvolleren Brücken im Mittelalter noch selten waren. Man baute sie meistens aus Holz und öfter als einen Teil der Burgbefestigung, wo sie zum Überwinden der tiefen Graben dienten.

Wissen Sie... was ein Felsenvorsprung ist? Es handelt sich um ein eröhtes Terraingebilde, das sichtbar über die Landschaft hervorragt. Es hat ein Form von einer länglichen Zunge und wird von den Seiten mit steilen Hängen begrenzt. Ein Ende übergeht ziemlich kontinuierlich in die Umgebung, während das andere Ende steil beendet wird.

 

nach oben

 

Пльзеньская агломерация в средневековье

На форму средневекового поселения Старой Пльзни повлияла пересеченная местность, рельеф речной долины и скрещение дорог.
Доминантой и центром всего средневекового поселения был без сомнения знаменитый замок Пржемысловичей, находящийся на холме Гурка. Занимал он целую территорию узкого продолговатого мыса, окруженного долиной реки Уславы и ее мелким притоком. На крутых склонах находились высокие крепостные стены. Лишь подъездная восточная часть холма сливалась с долиной, что в свою очередь требовало большего укрепления.
В замке не только обитал управляющий целого края, но туда поступали все денежные и натуральные налоги и как раз там останавливался на своем пути правитель со своей дружиной. Не стоит забывать, что в городище кроме вельмож было множество воинов, ремесленников, прислуги и все они заботились о жизни в замке.
В состав крепости Пльзень входило укрепленное южное подножие замка (suburbium), располагающееся под отлогим южным склоном мыса. В этом хорошо охраняемом месте все приходящие купцы находили себе убежище. И скорее всего на этом месте был рынок, о котором упоминалось в летописях конца 10-го века.
Значительную часть территории поселения на правом берегу Уславы, на Малой Стороне, занимал просторный храм Вознесения Пресвятой Девы Марии с жилыми, хозяйственными помещениями и укрепленными дворами. Левый берег реки занимало поселение разделенное на малые части и располагающееся на территории приблизительно 400 x 450 метров и, вероятно, совершенно не укреплённое. Очевидно, что уже тогда сегодняшняя площадь Масарика служила центральным местом на перекрестке регенсбургской и нюрнбергской дороги.
Вместе с необходимым хозяйством в отдельных помещениях жили обычные земледельцы или ремесленники.
Недалеко от главного центра находилась очередная небольшая возвышенность, называемая Кработов, где стояла ныне исчезнувшая церковь Святого Блажея, а вокруг нее небольшое поселение. Возможно, что целое поселение было раньше укреплено, но его предназначение пока еще не известно.
Между этими двумя местами находился важный стратегический пункт – брод через реку. Глубина русла реки была не больше одного метра и таким образом ее можно было легко преодолеть пешком или на повозке без лодки или плота, что облегчало перевоз товара.
Однако процесс перехода через реку был не простым, караваны помогали друг другу и прибегали к помощи местных жителей. В результате такие места укреплялись и превращались в центры защиты, которые обеспечивали охрану брода (напр. после дождя), привалы для купцов, а также центры сбыта перевозимого товара.
В средневековье значение бродов увеличивалось в связи с трудностями при возведении мостов. Деревянные мосты над глубокими рвами, ведущие к воротам, обычно входили в состав укрепления замка и строились именно для этого.

Знаете ли вы... что такое мыс? Речь идет о рельефной возвышенности, которая значительно выделяется на фоне ландшафта. По бокам продолговатый мыс ограничен крутым склоном, причем один его конец плавно соединен с рельефом, а другой заканчивается крутым обрывом.

 

вверх

 

 

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz