05 Pod hradbami přemyslovského hradu

01.07.2022 00:00

English Deutsch Русский

Pod hradbami přemyslovského hradu

 Hrad Plzeň byl významnou součástí přemyslovské hradské soustavy. Tak se označuje správní systém tehdejších Čech. Jednotlivé knížecí hrady spravovaly své okolí - hradské obvody. Zajišťovaly vojenskou ochranu regionu, kontrolovaly důležité stezky a brody a soustředily odváděné dávky obyvatel. Z hradského centra také vycházela církevní správa regionu.
Každý hrad řídil knížecí úředník. Tento kastelán neboli prefekt byl nejvýznamnějším úředníkem raně středověkých Čech a zástupce panovníka na knížecím hradě. Byl jmenován přímo panovníkem, sídlil na svěřeném hradě a vládl celému regionu. Velel vojenské posádce a zajišťoval hospodářskou prosperitu provincie, mimo jiné také důsledným vybíráním dávek od prostých obyvatel a cel od obchodníků. K ruce měl další úředníky jako například sudího. V Plzni je knížecí správce – kastelán – doložen poprvé k roku 1160.
První zmínka o hradě ve Staré Plzni je datována do srpna roku 976 a popisuje právě vojenský střet mezi bavorským vojskem Oty II. a obránci hradu v době vlády Boleslava II. Bavorské vojsko se po namáhavém průchodu hraničním územím oddalo na břehu Úslavy odpočinku a koupání. Vojáci si byli natolik jistí svojí převahou, že zapomněli na ostražitost, takže po nečekaném přepadení posádkou hradu Plzeň byli rychle donuceni k úprku. Tato zpráva i další písemné prameny popisují Plzeň jako první větší zastávku po překročení hranic a označují ji jako město.
Hrad Stará Plzeň byl poměrně malým přemyslovským centrem, kvůli své poloze při západní hranici ale měl velký význam. Centrální hrad – akropoli – na nejvyšším místě obklopovalo západní a východní předhradí a pod jižním svahem opevněné podhradí. Zbytky hradeb jsou ještě dnes v terénu patrné.
Staroplzeňská aglomerace se nápadně podobala soudobé Praze. Dominantou byl hrad na ostrožně nad řekou s akropolí a předhradími. Obě centra ležela na významných dálkových komunikacích. Na břehu řeky přímo pod hradem se nacházelo v obou případech opevněné podhradí, zatímco druhý břeh zaujímala obydlí prostých lidí a řemeslníků. V obou případech také existovalo další opevněné centrum na druhém břehu řeky proti hradu – Vyšehrad v Praze a Krabotov v Plzni.
Do státní pokladny plynuly z obchodu nemalé částky. Platila se cla za dovážené zboží i mýtné za používání stezek. K zajištění bezpečí na cestách bylo totiž nutné stavět strážnice i pevné hrady a vydržovat jejich posádky, také bylo potřeba cesty udržovat průchozí a opravovat je. Platily se částky za překročení řek nebo mostů a zpoplatněny byly i trhy. Odváděly se jak peníze, tak část převáženého zboží.
Památkou na vybírání poplatků jsou dodnes různé Týny a Mýta. Na kontrolu zemských hranic i stezek strategicky rozmístěnými strážními body upomínají Stráže, Strážiště i Varty.
Snaha vyhnout se poplatkům, různým přísným nařízením a omezením vedla i k pašeráctví. Zprávy o něm máme ale až ve vrcholném středověku a novověku, kdy se také pravidla pro provoz na cestách zpřísňují.

Víte že… Celá ostrožna byla až do počátků 20. století holá, bez stromů? Kopec byl zalesněn uměle až po roce 1925.

nahoru

Under the walls of the Přemysl castle

The castle Pilsen was an important part of the Přemysl fortified system. That is the term for the administrative system of then Bohemia. Individual princely castles manage their surroundings - fortified districts. They provided military protection of the region, controlled the important paths and fords and concentrated dose paid by the population. The castle center also based the church administration of the region.
Every castle was managed by a princely official. This warden or officer of the prefect was the most important official of the early medieval Bohemia and representatives of the sovereign on the princely castle. He was appointed directly by the monarch, resided in the assigned castle and ruled the entire region. He commanded the garrison and ensure the economic prosperity of the province, among others also by the collection of levies from ordinary citizens and customs from the merchants. He had other officials at his hand such as a judge. In Pilsen is the princely administrator - warden - documented for the first time in the 1160th.
The first mention of the castle in the Old Pilsen is dated to August 976 and just describes a military conflict between the Bavarian army Otto II. and defenders of the castle during the reign of Boleslav II. The Bavarian army gave itself to rest and swimming at the shore of Úslava after a long passage of the frontier territory. The soldiers were so sure about their predominance, they forgot the alertness, so after the unexpected assault by the Castle Pilsen crew they were quickly forced to stampede.
This and other written sources describe Pilsen as the first major stop after crossing the borders and mark it as a city.
Castle Old Pilsen was relatively small Přemysl center, however due to its location at the western border, it had a great significance. The central castle - Acropolis – was at the highest point surrounded by the western and eastern barbican and under the southern slope by a fortified lower castle. Remnants of the walls are still today visible in the terrain.
The Old Pilsen agglomeration was strikingly similar to contemporary Prague. The dominant feature was the castle on the promontory above the river with the acropolis and barbican. Both centers lied on the major long-distance communications. On the bank of the river directly below the castle was in the both cases located the fortified lower castle, while the second bank was occupied by the affordable dwellings of common people and artisans. In both cases, there was another fortified center on the other side of the river opposite the castle - Vysehrad in Prague and Krabotov in Pilsen.
Considerable amounts flowed into state coffers from the trade. The customs duties were paid on the imported goods as well as the tolls for use of the tracks. To ensure safety on the roads it was necessary to build a guardhouse as well as solid castles and sustain their crews, it was also necessary to maintain the routes passable and to repair them. The amounts paid for the rivers and bridges and markets were also charged. Both the money and a part of the transported goods were diverted.
The relics of the toll charging are to this day towns like Týn (Castle) and Mýto (Toll). The relics of the control of the land borders and paths through strategically placed guard points are todays Stráž, Strážiště and Varta.
Trying to avoid fees, various strict regulations and restrictions led to smuggling. We have reports about it only in the High Middle Ages and modern times, when the rules for traffic on the roads were tighten.

Did you know that... The monarch controlled its administrative castles and thereby the whole regions by going little by little around the country with the whole entourage. He spent some time at each castle till he resolve all necessary issues. Therefore he ruled "out of the horse saddle". The prince stay in Pilsen was reported in the 1109.

 

to the top

 

Unter der Burg der Přemysliden

Die Burg Plzeň war ein wichtiger Teil des Burgensystems der Přemysliden. Der Begriff das Burgensystem oder die Burgenorganisation bezeichnet ein Verwaltungssystem in damaligem Böhmen. Die einzelnen Fürstenburgen verwalteten ihre Umgebung – Burgbezirke. Sie sicherten die Region auf militärische Weise, kontrolierten wichtige Wege und Furten und sammlten die Zinsabgaben der Bevölkerung. Die Kirchenverwaltung der Region kam auch aus dem Burgzentrum aus.
Jede Burg wurde von einem Fürstenbeamten geleitet. Dieser Burggraf war der bedeutendste Beamte des frühmittelalterlichen Böhmens und der Vertretter des Herrschers auf der Fürstenburg. Er wurde direkt vom Herrscher ernannt, siedelte auf der ihm anvertrauten Burg und herrschte der ganzen Region (Burggrafschaft). Er befahl der Burgbesatzung und sicherte die Wirtschaftsblüte der Burggrafschaft. Seine Aufgabe war auch Zinsabgaben von der einfachen Bevölkerung und Zollgebühren von den Handelsleuten zu sammeln. Es gab auch andere Beamte wie z. B. Richter, die dem Burggraf halfen. In Pilsen gibt es die ersten Erwähnungen über einen fürsterlichen Beamten – Burggrafen – im Jahr 1160.
Die Burg Stará Plzeň wurde erst im August 976 erwähnt. Da beschrieb man einen militärischen Zusammenstoß zwischen dem bayerischen Heer von Otto II. und den Burgverteidigern unter Boleslav II. (972–999). Das bayerische Heer wollte sich nach einem anstrengenden Übergang durch das Grenzgebiet auf dem Ufer des Flusses Úslava erholen und badete. Die Soldaten waren ihnen ihrer militärischen Übermacht so sicher, dass sie ihre Wachsamkeit vergaßen und nach dem unerwarteten Überfall von der Burgbesatzung schnell fliehen mussten.
Dieser Bericht und auch die anderen schriftlichen Quellen beschreiben Pilsen als den ersten größeren Halteplatz nach der Grenze und bezeichnen es als eine Stadt.
Die Burg Alt Pilsen war ein ziemlich kleines Přemysliden Zentrum, doch wegen ihrer Lage an der Westgrenze hatte sie eine große Bedeutung. Die Zentralburg – Akropolis – wurde an der höchsten Stelle von der westlichen und von der östlichen Vorburg umgeben und unter dem Südhang gab es eine befestigte Vorburg. Die Reste der Mauern kann man noch heute im Terrain unterscheiden.
Das Ballungsgebiet von Starý Plzenec war dem von zeitgenössischem Prag ähnlich. Die Dominante bildete die Burg auf einem Felsenvorsprung über dem Fluss mit einer Akropolis und Vorburgen. Beide Zentren lag auf bedeutenden Fernwegen. Auf dem Ufer des Flusser direkt unter der Burg gab es in beiden Fällen eine befestigte Vorburg, während sich die Häuser der einfachen Leute und Handwerker an dem gegenüberliegenden Ufer verbreiteten. In beiden Fällen gab es auch ein anderes befestigtes Zentrum auf dem anderen Flussufer gegenüber der Burg – Vyšehrad (Wyschehrad) in Prag und Krabotov in Pilsen.
Große Beträge aus dem Handel kamen in die staatliche Kasse. Man bezahlte Zoll für die importierte Ware und Maut für die Nutzung der Wege. Man musste nämlich die Sicherheit auf den Wegen sicherstellen. Deshalb baute man Wachen und feste Burgen und die Besatzungen dort unterhalten. Man besserte die Wege aus und hielt sie durchgänglich. Die Leute bezahlten Gebühre für Flussübergang oder Brückenübergang und bezahlt wurden auch die Märkte. Man bezahlte nicht nur mit Geld sondern auch mit einem Teil der Ware.
Ortschaften wie Týn oder Mýto erinnern uns bis heute an die Gebühren. Ortschafte wie Stráž, Strážiště und Varta erinnern uns an die Überwachung der Landesgrenze und der Wege dank den strategisch verteilten Wachpunkten.
Die Bemühung, die Gebühren, die strengen Verordnungen und Begrenzungen zu vermeiden, führte zum Schmuggel. Fast man erwähnt Schmuggel erst im Hochmittelalter und in der Neuzeit, da man auch die Regeln für den Verkehr auf den Wegen strenger worden.

Wissen Sie dass,... Der Herrscher kontrollierte seine Verwaltungsburgen und dabei die ganzen Regionen so, dass er durch das Land mit seinem ganzen Gefolge fuhr? Auf jeder Burg blieb er eine gewisse Zeit auf, bis er alle notwendigen Sachen erledigte. Er regierte also „aus der Pferdesattel“. In Pilsen erwähnt man die fürsterliche Unterkunft im Jahr 1109.

 

nach oben

 

Под крепостными стенами замка пржемысловичей

Крепость Пльзень составляла неотъемлемую часть пржемысловичской системы укрепленных пунктов. Так называется административная система Чехии средневекового периода. Княжеские замки управляли своим регионом – крепостными участками. Их предназначением была военная защита данного региона, контроль важных путей, бродов и сбор налогов с местных жителей.
Каждым замком управлял княжеский сановник. Этот кастелян или же смотритель замка был самым важным чиновником в Чехии раннего средневекового периода. Более того, после прямого назначения, он замещал самого правителя замка, потом оставался жить на доверенном месте и управлял целым регионом, командовал воинами. Смотритель замка заботился о хозяйственном процветании провинции, регулярном сборе налогов с простых жителей и пошлин от торговцев. Другие чиновники, например судьи, были под распоряжением смотрителя. О существовании первого княжеского управляющего – кастеляна – в Пльзни впервые стало известно в 1160 году.
Первое упоминание о замке в Старой Пльзни относится к августу 976 года. В нем описывается военный конфликт во время правления Болеслава II между баварским войском Отто II и защитниками замка. После утомительного прохождения пограничья, баварское войско решило искупаться и отдохнуть на берегу Уславы. Воины были настолько в себе уверены, что потеряли бдительность и после неожиданного нападения воинов пльзеньского дворца, были вынуждены бежать. Не только это свидетельство, но и другие письменные источники описывают Пльзень, как первый крупный остановочный пункт после пересечения границы и называют ее городом.
Замок Старой Пльзни был малым центром Пржемысловичей, но имел огромное значение благодаря своему положению у западной границы. Центральное здание на возвышенности, акрополь, было окружено западным и восточным предместьем, а у южного склона находилось укрепленное подножие замка. Развалины замка сохранились до сегодняшних дней.
Агломерация Старой Пльзни была очень похожа на пражскую агломерацию того же периода. Доминантой был замок на мысе над рекой с акрополем и предместьем. Обе агломерации находились на важных пересечениях дорог. Прямо под замком, на берегу реки, в этих двух агломерациях находилось укрепленное подножие замка, а на другом берегу жили простые люди и ремесленники. В обоих случаях на другом берегу напротив замка находился другой укрепленный центр – Вышеград в Праге и Кработов в Пльзни.
Благодаря торговле в государственную казну поступало немало денег. Платилась пошлина за привезенный товар, а также оплачивался проезд по дорогам. Караульные сооружения, прочные крепости, содержание войска для обеспечения безопасности проезда и обслуживание дорог были просто необходимы. Кроме этого оплачивался проход через реку, мост и место на рынке. Оплата производилась не только деньгами, но и частью перевозимого товара.
Ранее для сбора пошлин использовались различные тины и мыты. Для караульных пунктов у границ и охраняемых дорог использовались такие названия как «страж», «стражиште» и «варта».
Стремление обойти сбор налогов и ограничений вело к контрабанде. Известия о контрабанде появляются в высоком средневековье и в новом времени, когда правила передвижения по дорогам ужесточаются.

Знаете ли вы что... Правитель ездил со своим войском по владениям, таким образом, он контролировал свои замки и целые регионы. В каждом замке он жил до тех пор, пока не решит необходимые вопросы. Правил он так сказать „в конском седле“. Известно, что в Пльзни князь останавливался в 1109 году.

 

вверх

 

 

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz