3. Hradní nádvoří – vstup do hradu

01.07.2022 00:00

English, Deutsch, Русский

Původní vstup do hradu pro panstvo byl zajištěn ze severního nádvoří dřevěnou schodišťovou věží. Po vystoupání po schodech do úrovně vstupních dveří spustil dveřník můstek, po kterém bylo možno přejít do přízemí hradu. Při požáru v polovině 16. století věžovitá stavba shořela. Do hradu se pak bylo možno dostat pouze otvorem po původním vchodu.
V první polovině 19. století byl vybourán nový vchod o dva metry níže a starý zazděn. Po osmnácti dřevěných schodech vedoucích z nádvoří se vstoupovalo na dřevěnou plošinku a z ní silnými dubovými vraty do původního sklepení.
Po převzetí hradu do majetku města byl Spolkem pro záchranu Radyně a Hůrky vybudován nový vstup do hradu. K tomu bylo využito nově postavených kamenných pilířů na severní straně, zajištujících stabilitu hradu. Pilíře byly spojeny dřevěnou mostní konstrukcí . Od této doby je přístup do hradu umožněn chůzí přes prostor bývalého purkrabství okolo cisterny na vodu a dále po můstku.
K  rekonstrukci vstupu došlo začátkem 60. let, kdy byl dřevěný most nahrazen železnou konstrukcí s hurdiskami a byl doplněn řídkým zábradlím z ocelových trubek. V roce 2007 byl můstek přestaven do současné podoby, kdy je řešen jako dřevěná vzpěrová konstrukce doplněná dřevěným zábradlím

3 Castle Courtyard - Entrance into The Castle

For the nobility, the original entrance into the castle led from the northern courtyard through a wooden stair tower. After climbing the stairs to the level of the entrance door, the porter lowered a bridge, which allowed access to the ground floor of the castle. During a fire in the middle of the 16th century, this tower-like structure burned down. The castle could then only be entered through the opening which remained after the original entrance.
In the first half of the 19th century, a new entrance was installed two meters below the original one and the old entrance was walled up. Eighteen wooden stairs led from the courtyard to a wooden platform and from there to the original cellar through a thick oak door.
After the castle was taken over by the city, a new entrance was built by the Association for the Preservation of Radyně and Hůrka. Newly built stone pillars on the north side were used for this, ensuring the stability of the castle. The pillars were connected by a wooden bridge structure. From this time on, access to the castle is possible by walking across the area of the former burgrave’s house, around the water cistern and further over the bridge.
The entrance was reconstructed in the early 1960s, when the wooden bridge was replaced by an iron structure with hourdis bricks and equipped with a thin railing made of steel pipes. In 2007, the bridge was rebuilt to its present form – it is designed as a wooden strut structure supplemented with a wooden banister.

3 Burghof - Eingang in die Burg

Für den Adel war der ursprüngliche Zugang in die Burg vom nördlichen Hof über einen hölzernen Treppenturm möglich. Nachdem man die Treppe bis zur Eingangstür hinaufgestiegen war, senkte der Pförtner eine Brücke herab, die den Zugang zum Erdgeschoss der Burg ermöglichte. Bei einem Brand Mitte des 16. Jahrhunderts brannte der turmartige Bau nieder. Die Burg konnte dann nur noch durch eine Öffnung in dem ursprünglichen Eingang betreten werden.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden der alte Eingang zugemauert und zwei Meter niedriger ein neuer Eingang durchgebrochen. Achtzehn Holztreppen führten vom Hof hinauf zu einer Holzplattform und von dort durch eine dicke Eichentür in den damaligen Keller.
Nachdem die Burg von der Stadt übernommen wurde, hat der Verein zur Rettung von Radyně und Hůrka einen neuen Eingang zur Burg gebaut. Neu errichtete Steinpfeiler an der Nordseite sollten die Stabilität der Burg gewährleisten. Die Pfeiler wurden durch eine hölzerne Brückenkonstruktion verbunden. Seitdem ist der Zugang zur Burg über den Bereich des ehemaligen Burggrafenamtes, vorbei an der Wasserzisterne und über die Brücke möglich.  
Der Umbau des Eingangs erfolgte Anfang der 1960er Jahre, als die Holzbrücke durch eine Eisenkonstruktion mit Hourdis Platten ersetzt und durch ein spärliches Geländer aus Stahlrohren ergänzt wurde. Im Jahr 2007 wurde die Brücke in ihrer heutigen Form wiederaufgebaut, wobei sie als eine hölzerne Strebekonstruktion ausgeführt und mit einem Holzgeländer ergänzt wurde.

3 Замковый двор – вход в замок

Изначальным входом в замок для знати являлась деревянная лестничная башня на северной стороне замкового двора. Поднявшись по лестнице на уровень входных дверей, придверник опустил мостик, тем самым позволив пройти на первый этаж замка. Во время пожара в середине XVI века башенное сооружение сгорело. Тогда попасть в замок можно было только через проём, оставшийся после первоначального входа.
В первой половине XIX в. был пробит новый вход на два метра ниже, а старый был замурован. Восемнадцать деревянных ступенек, ведущих со двора, вели на деревянный помост, а оттуда через прочные дубовые ворота в первоначальный подвал.
После того, как замок был передан в муниципальную собственность, «Общество по спасению Радыне и Гурки» построило новый вход в замок. Для этого использовались недавно построенные каменные столбы с северной стороны, обеспечивающие устойчивость замка. Столбы были соединены деревянной мостовой конструкцией. С этого времени попасть в замок можно пешком через территорию бывшего бургграфства, около цистерны для воды и далее по мостику.
Вход реконструировали в начале 60-х годов ХХ века, когда деревянный мост заменили железной конструкцией с гурдисом и дополнили перилами из стальной трубы. В 2007 году мост был перестроен и теперь его нынешний вид представляет собой деревянную подкосную конструкцию, дополненную деревянными перилами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz