7. Čtverhranná obytná věž a purkrabství

01.07.2022 00:00

English, Deutsch, Русский

Čtyřhranná obytná věž

Původně měla věž pět pater. Dnes má pouhá tři. Nejnižší prostor čtverhranné věže, větraný a osvětlený střílnovými okénky, byl propojen se sklepy pod palácem.
Přízemí bylo přístupné pouze ze sklepního prostoru a zřejmě bylo využíváno jako skladiště. Mělo dvě malá okénka a vedle jednoho z nich v západní věžní stěně je výklenek, který umožnoval obsluhovat čerpací zařízení na vodu.
Nad přízemním prostorem věže byla místnost pána hradu a úřadovna. Komnata byla komunikačně propojena s patrem paláce. Pokoj byl osvětlen dvěma velkými okny s kamennými sedátky, vybaven velkým krbem a prevétem.
V dalším podlaží byla zbrojnice. Od severu je místnost osvětlena oknem s kamennými sedátky. Na západ a na jih jsou velké střílny.
Nad zbrojnicí byla další místnost osvětlená ze tří stran malými okénky. Z tohoto patra se dochovala jen malá část a dnes je tu vyhlídková plošina pro návštěvníky s druhotně nadezděnou zídkou.
Portálem ve východní stěně bylo možné přes padací můstek vstoupit na visutou lávku v krovu paláce, která spojovala obě věže. Předpokládáme, že existovalo i páté patro, ze kterého se vcházelo na ochoz střechy.
Dnes je ve sklepení umístěno zařízení pro provoz antén. Nad sklepem je nově zřízen vchod do věže a prostor je věnován pohádkové expozici. V dalším podlaží, dříve místnost pána, je dnes umístěna výstava replik archeologických nálezů a stručně popsána historie Starého Plzence. Ve druhém podlaží jsou erby držitelů hradu, model hradu, stručně popsána historie hradů nesoucí název Karla IV. Rovněž je zde umístěna busta Karla IV. a privilegium udělené městu Karlem IV. Třetí podlaží je dnes využíváno jako rozhledna.

Purkrabství

Na západní straně před velkou čtverhrannou věží vystupuje srovnané hradní skalisko, jakýsi čtverhranný dvorek o rozměrech asi 18 x 16 metrů o několik metrů vyvýšený nad nádvořím. Po obvodu byl obehnán zdí. Dvorek byl přístupný z jižní strany od druhé brány z předhradí a další bránou mezi dvěma staveními. V západním nároží dvorku stála roubená stavba. V jižním nároží stála velká čtyřhranná budova se silnými zdmi, kterou označujeme jako purkrabství. Pod věží byla ve skále vytesána cisterna na vodu. Na východním konci tohoto prostoru byla brána – fortna, umožňující průchod obrannou linií do nitra opevněného hradu. V budovách byl úřad purkrabství a bydlela zde hradní čeleď.
Dnes je na dvorku patrná cisterna a v jižním nároží zbytek po sklepu budovy purkrabství. Na západě je na místě historické budovy betonový základ po bývalé pokladně.

7 Square Residential Tower and Burgrave’s House

Square Residential Tower

Originally, the tower had five floors - today it has only three of them. The lowest part of the square tower, ventilated and lit by loopholes, was connected to the cellars under the palace.
The ground floor was only accessible from the cellar and was probably used as a warehouse. It had two small windows. Next to one of them, in the west tower wall, is a niche that allowed the water pumping equipment to be operated there.
Above the ground floor of the tower was the room of the lord of the castle and an office. The chamber was connected with the floor of the palace. The room was lit by two large windows with stone seats and equipped with a large fireplace and a bay window with a garderobe.
On the next floor was the armoury. From the north, the room was lit by a window with stone seats. To the west and south are large loopholes.
Above the armoury was another room lit on three sides by small windows. Only a small part of this floor has been preserved - today there is a viewing platform for visitors, with a small wall built in modern times.
Through a portal in the eastern wall, it was possible to cross over a drawbridge to a suspended footbridge in the palace roof, which connected the two towers. We assume that there was also a fifth floor from which the roof gallery was accessed.
Today, the equipment for the operation of the antennas is located in the basement. Above the basement, a new entrance to the tower has been built and the space is dedicated to a fairy-tale exhibition.
The next floor, formerly the master's room, now houses an exhibition of replicas of archaeological finds and a brief history of Starý Plzenec. On the second floor the coats of arms of the castle holders can be seen along with a model of the castle and a brief historical account of the castles bearing the name of Charles IV. There is also a bust of Charles IV and a privilege granted to the town of Starý Plzenec by Charles IV. The third floor is now used as a lookout tower.

Burgrave’s House

On the western side, in front of the large square tower, there is a flattened castle crag - a kind of square yard with dimensions of about 18x16 meters - raised several meters above the courtyard. It was surrounded by a wall. From the south side, this yard was accessible through the second gate from the outer bailey and through another gate between two buildings. In the southern corner stood a large square building with thick walls, which we refer to as the burgrave’s house. Under the tower was a water cistern carved into the rock. At the eastern end of this area was a gatehouse, allowing passage through the defensive line into the interior of the fortified castle. The buildings were used as the office of the burgrave and the servants lived there.
Today, a cistern can still be seen in the yard and in its southern corner, the remains of the cellar of the burgrave’s house. To the west, on the site of the historic building, a concrete foundation of the former ticket office can be seen.

7 Quadratischer Wohnturm und Burggrafenhaus

Quadratischer Wohnturm

Der Turm hatte ursprünglich fünf Stockwerke. Nun sind es nur noch drei. Der unterste Bereich des quadratischen Turms, der durch Schießscharten belüftet und beleuchtet wurde, war mit den Kellern unterhalb des Palastes verbunden.
Das Erdgeschoss war nur vom Keller aus zugänglich und wurde wahrscheinlich als Lagerraum genutzt. Es hatte zwei kleine Fenster und neben einem von ihnen befindet sich in der westlichen Turmwand eine Nische, durch die man die Wasserpumpanlage bedienen konnte.
Über dem Erdgeschoss des Turms befanden sich das Zimmer und das Büro des Burgherrn. Die Kammer war mit der Palast-Etage verbunden. Der Raum wurde durch zwei große Fenster mit Steinsitzen erhellt, und war mit einem großen Kamin und einem Aborterker ausgestattet. Im nächsten Stockwerk befand sich die Waffenkammer. Von Norden wird der Raum durch ein Fenster mit Steinsitzen erhellt. Im Westen und Süden befinden sich große Schießscharten.
Über der Waffenkammer befand sich ein weiterer Raum, der an drei Seiten von kleinen Fenstern belichtet wurde. Von dieser Etage ist nur noch ein kleiner Teil erhalten geblieben, und heute befindet sich hier eine Aussichtsplattform für Besucher mit einer sekundär ummauerten Wand.
Durch das Portal in der Ostmauer war es möglich, die Hängebrücke im Dach des Palastes, welche die beiden Türme verband, durch eine Zugbrücke zu betreten. Wir gehen davon aus, dass es auch einen fünften Stock gab, von dem aus man die Dachgalerie betrat.
Heute befindet sich im Keller eine Vorrichtung für den Betrieb von Antennen. Über dem Keller befindet sich ein neu eingerichteter Eingang zum Turm und der Raum ist einer Märchenausstellung gewidmet. Im nächsten Stock, dem ehemaligen Zimmer des Hausherrn, befindet sich heute eine Ausstellung mit Nachbildungen archäologischer Funde und einer kurzen Beschreibung der Geschichte von Starý Plzenec. Im zweiten Stock befinden sich die Wappen der Burgbesitzer, ein Modell der Burg und eine kurze Beschreibung der Geschichte der Schlösser, die den Namen Karls IV. tragen. Es gibt auch eine Büste von Karl IV. und ein der Stadt von Karl IV. gewährtes Privileg. Der dritte Stock wird heute als Aussichtsturm genutzt.

Burggrafenhaus

Auf der Westseite, vor dem großen quadratischen Turm, erhebt sich ein abgeflachter Burgfels, eine Art viereckiger Innenhof mit Abmessungen von etwa 18x16 Metern, der sich mehrere Meter über dem Burghof befindet. Er war von einer Mauer umgeben. Der Innenhof war von der Südseite durch das zweite Tor der Vorburg und durch ein weiteres Tor zwischen zwei Gebäuden zugänglich. In der westlichen Ecke des Innenhofes stand ein Holzhaus – ein Fachwerkgebäude. In der südlichen Ecke stand ein großes viereckiges Gebäude mit starken Mauern, das wir als das Burggrafenhaus bezeichnen. Unter dem Turm wurde eine Wasserzisterne in den Felsen gehauen. Am östlichen Ende dieses Bereichs befand sich ein Tor - eine Pforte, die den Durchgang durch die Verteidigungslinie in das Innere der befestigten Burg ermöglichte. In den Gebäuden befand sich ein Burggrafenamt und das Dienstvolk wohnte hier.
Heute sind im Innenhof eine Zisterne und in der südlichen Ecke die Überreste des Kellers des burggräflichen Gebäudes zu sehen. Im Westen, an der Stelle des historischen Gebäudes, befindet sich das Betonfundament der früheren Eintrittskasse.

7 Четырёхугольная жилая башня и Бургграфство

Четырёхугольная жилая башня

Первоначально в башне было пять этажей. В настоящее время их только три. Самая нижняя часть четырёхугольной башни, проветриваемая и освещаемая бойницами, соединялась с подвалом под дворцом.
Нижний этаж был доступен только из подвала и, по-видимому, использовался как кладовая. В нём было два небольших окна и рядом с одним из них в западной стене башни находилась ниша, позволявшая управлять насосной станцией водоснабжения.
Над нижним этажом башни находились комната хозяина замка и его рабочее место. Комната была соединена с этажом дворца. Помещение освещалось двумя большими окнами с каменными сиденьями, было оборудовано большим камином и средневековым туалетом.
На следующем этаже находилась оружейная. С севера комнату освещает окно с каменными сиденьями, а с западной и южной стороны большие бойницы.
Над оружейной находилось ещё одно помещение, освещённое с трёх сторон небольшими окнами. Сохранилась лишь небольшая часть этого этажа, и сегодня здесь находится смотровая площадка для посетителей с позднейшей кладкой стены.
Через портал в восточной стене можно было через подъёмный мост попасть на висячий мостик, расположенный под крышей дворца, соединявший две башни. Мы предполагаем, что существовал ещё один этаж, из которого можно было пройти в крытую галерею.
Сегодня в подвале находится антенное оборудование. Вход в башню над подвалом был создан недавно и сейчас здесь располагается выставка, посвящённая сказочным существам. На следующем этаже, в бывшей комнате хозяина, сегодня находится выставка репродукций археологических находок и краткое описание истории Старого Пльзеньца. На втором этаже находятся гербы владельцев замка, макет замка, краткое описание истории замков, носящих имя Карла IV. Также здесь находится бюст Карла IV. Третий этаж используется как смотровая площадка.

Бургграфство

С западной стороны, перед большой четырёхугольной башней, возвышается уплощённая замковая скала в виде своеобразного четырёхугольного дворика размерами около 18х16 метров, окружённая стеной и на несколько метров превышающая замковый двор. Во дворик можно было попасть с южной стороны через вторые ворота с форбурга и ещё через одни ворота между двумя зданиями. В западном углу двора стояла деревянная постройка. В южном углу находилось большое четырёхугольное здание с крепкими стенами, которое мы называем бургграфством, т.е. местом, принадлежащим бургграфу замка. В скале под башней была высечена цистерна для воды. В восточной части этой территории находились небольшие ворота, позволяющие пройти через оборонительную линию внутрь укрепленного замка. В помещениях размещалось рабочее место бургграфа, также здесь жила прислуга замка.
Сегодня на дворе можно увидеть цистерну, а в южном углу – остатки подвала бургграфского здания. На западной стороне, на месте исторического здания находится бетонный фундамент бывшей казны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz