8. Vápenná pec

01.07.2022 00:00

English, Deutsch, Русский

Při patě jižního svahu vrchu Radyně se nacházejí relikty z kamene zděné kruhové pece, pravděpodobně z doby stavby hradu.
Při převzetí hradu do správy Spolku popisuje Václav Klein kruhovou stavbu zapuštěnou do svahu zdvihajícího se ku hradu o vnitřním průměru 4 m a vysokou až 3,5 m zděnou na hubenou vápennou maltu z červeného hlinitého písku. Vchod do objektu od jihu je opatřený zděnými pilíři, které byly později prodlouženy v přístupovou uličku. Na dně kruhového objektu byla nalezena vrstva vápna. Při odklízení násypů byly v prostoru asi 20x12 m před vstupem nalezeny zbytky vápna, uhlíky a hromady vápenných pecek.
Rekonstrukce vápenné pece proběhla ve dvacátých a v polovině sedmdesátých let 20. století.
OSHR vzhledem k současnému stavu usiluje o provedení nové rekonstrukce. V roce 2014 byl zpracován projekt, ale do současné doby se jej nepodařilo realizovat.

8 Lime Kiln

At the base of the southern slope of the Radyně hill, there are remains of a stone-built circular oven, probably dating from the time of the castle construction.
Václav Klein, when taking over the castle on behalf of the Association, describes a circular structure built into the slope which rises up to the castle, with an internal diameter of 4 m and up to 3.5 m high, built with thin lime mortar made of red clay sand.
The entrance to the building from the south is equipped with brick pillars, which were later extended into an access walkway. A layer of lime was found at the base of this circular structure. During the clearing of the embankments lime residues, coals and piles of lime pellets were found in an area of about 20x12 m in front of the entrance.
The lime kiln was reconstructed in the 1920s and mid-1970s. Given its current condition, the Association (OSHR) is seeking to undertake another reconstruction. A project was developed in 2014 but has not been implemented to date.

8 Kalkofen

  

Am Fuße des Südhangs des Radyně-Hügels befinden sich die Überreste eines steinernen Rundofens, der wahrscheinlich aus der Zeit des Burgaufbaus stammt.
Bei der Übernahme der Burg in die Verwaltung des Vereins beschreibt Václav Klein eine kreisförmige Struktur, die in einen zur Burg hinaufsteigenden Hang mit einem Innendurchmesser von 4 m und bis zu 3,5 m Höhe eingebettet ist und mit einem dünnen Kalkmörtel aus rotem Lehmsand gemauert ist. Der Eingang zum Gebäude von Süden her ist mit gemauerten Pfeilern versehen, die später zu einer Zufahrtsgasse erweitert wurden. Am Boden des kreisförmigen Objekts wurde eine Kalkschicht gefunden. Bei der Räumung der Aufschüttungen wurden auf einer Fläche von etwa 20 x 12 m vor dem Eingang Kalkreste, Holzkohle und Haufen von Kalkpellets gefunden.
Der Kalkofen wurde in den 1920er und Mitte der 1970er Jahre rekonstruiert.
Angesichts des aktuellen Stands der Dinge bemüht sich der Bürgerverein Hůrka und Radyně (OSHR) um einen neuen Wiederaufbau. Im Jahr 2014 wurde ein Projekt ausgearbeitet, das bisher jedoch noch nicht umgesetzt wurde.

8 Известковая печь

У подножия южного склона холма Радыне сохранились остатки каменной круглой печи, вероятно, со времён постройки замка.
Когда замок был передан в управление «Общества граждан Гурки и Радыне», Вацлав Кляйн описывает круглое сооружение, углублённое в землю, поднимающееся к замку, с внутренним диаметром 4 м и высотой до 3,5 м, построенное на тонком известковом растворе из красного глинистого песка. Вход на территорию сооружения с юга был оснащён кирпичными столбами, которые были позже преобразованы в проходную улочку. На дне круглого сооружения был обнаружен слой извести. При расчистке насыпи перед входом, на территории около 20х12 м были обнаружены остатки извести, угля и известковых комочек.   
Реконструкция известковой печи проходила в 20-х и в середине 70-х годов ХХ века.
Учитывая нынешнее состояние «Общество граждан Гурки и Радыне» стремится к проведению новой реконструкции. Проект был разработан в 2014 году, но реализовать его до сих пор не получилось.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz