0. Hrad ve vlastnictví města a státu

01.07.2022 00:00

English, Deutsch, Русский

 

Městská rada Starého Plzence 13. března 1920 rozhodla k tomuto účelu o založení zvláštního spolku, „Spolku pro záchranu Radyně a Hůrky“. Dne 25. září 1920 byla svolána první valná hromada. Spolek začal pracovat za předsednictví Antonína Kostince. Pro opravy získal odbornou sílu pana vrchního oficiála Václava Kleina, který zpracoval plán oprav a pro stavební práce plzeneckého stavitele Karla Štiku.
Po celou dobu činnosti spolku pracoval jako jednatel učitel Miloslav Steinocher. Předsedou spolku byl od 28. 10. 1926 až do ukončení činnosti v roce 1952 PhDr. Fridolín Macháček, archivář města Plzně. Pak povinnosti spolku v péči o hrad přebírá historická komise při osvětové besedě MNV ve Starém Plzenci. V roce 1956 přechází hrad pod správu státu.
Spolek pro záchranu Radyně a Hůrky zachránil Radyni před rozpadnutím a přeměně v trosky.
Město Starý Plzenec pronajalo Spolku hrad Radyni za nepatrnou částku nejprve na 10 let a v roce 1930 byl nájem prodloužen o dalších 20 let.
Záchrana hradu byla zahájena uvolněním přístupu do hradu. Nejvíce ohrožená byla 26 m vysoká čtvercová věž, která ve své nejvyšší části byla rozdvojena a hrozila sesutím. Zvětralá a rozpraskaná skála pod věží byla zajištěna vezděným pilířem. Samotná věž byla zabezpečena silnými kleštinami. V roce 1921 se nejprve opravilo schodiště ve věži, aby mohli návštěvníci na rozhlednu. Místnosti ve věži byly upraveny. Opraven byl rovněž prevét ve věži.
Dále byla opravena celá vnější strana paláce od jihu, obvodové zdi a nejhořejší patro na straně jižní, severní a východní uvnitř hradu. Nově přitom bylo vyzděno 116 m3 zdiva a opraveno a vyspárováno 211 m2 zdí.
V roce 1928 byl u vstupu do hradu postaven nový dřevěný most. Západní věž byla zastropena betonovou deskou a zřízena vyhlídková terasa. I v dalších létech byly prováděny opravy a úpravy okolí.
Koncem 50. let byla na Radyni zavedena elektřina postavena první anténa na nově vybudovaný převaděč televizního signálu.
Na počátku 90. let byl hrad vrácen městu. V roce 2003 ve Starém Plzenci dochází z iniciativy přátel místních památek k založení Občanského sdružení Hůrka a Radyně (OSHR). Jeho předsedou se stává  Václav Hák, kterého v jeho funkci vystřídala v roce 2008 Jitka Sutnarová. Sdružení ve své činnosti navazuje na činnost spolku z 20. let 20. století a ve spolupráci s městem se snaží o co nejlepší vzhled hradu a jeho okolí.
Další informace o hradu Radyně a jeho stavebním vývoji se dozvíte na osmi následujících zastaveních.

1 Entrance to The Castle - First and Second Gate

The establishment of the Czechoslovak Republic in 1918 and the issuance of the Expropriation Act No. 215/1919 Coll. (the so-called land reform) created the conditions for the purchase of the Plzenec homestead and Radyně Castle. They were bought by the city of Starý Plzenec from the owner of the Štáhlavy estate, Count Adolf Waldštejn, and the purchase entered into force on June 21, 1920.
On March 13, 1920, the City Council of Starý Plzenec decided to establish a special association for this purpose, the "Association for the Preservation of Radyně and Hůrka." On September 25, 1920, the first general meeting was held. The association started working under the chairmanship of Antonín Kostinec. For the repairs, he obtained professional help from the chief magistrate Václav Klein, who elaborated the repair plan. For the construction works he acquired the help of Karel Štika, a builder from Pilsen.
During the whole period of the association's activity, the teacher Miloslav Steinocher worked as the executive director.
PhDr. Fridolín Macháček, the archivist of the city of Pilsen, was the chairman of the association from October 28, 1926 until its closure in 1952. The duties of the association regarding the care of the castle were then taken over by the history board of the educational committee of the Municipal Council in Starý Plzenec. In 1956 the castle came under the administration of the state.
The Association for the Preservation of Radyně and Hůrka saved Radyně castle from falling apart and turning into rubble.
The town of Starý Plzenec leased Radyně Castle to the Association for a small amount of money. The initial leasing was for 10 years and in 1930 was extended for another 20 years.
The restoration of the castle started with clearing access to the castle. The most endangered part was the 26 m high square tower, which threatened to collapse due to a split in its highest section. The weathered and cracked rock under the tower was secured with an inwalled pillar. The tower itself was secured with strong iron ties. In 1921, the staircase in the tower was first repaired to allow visitors to the lookout tower. The rooms in the tower have been modified. The bay window with a garderobe (medieval castle latrine protruding from the exterior wall) in the tower was also repaired.
Furthermore, the entire outer side of the palace from the south, the perimeter walls and the uppermost floor on the south, north and east sides inside the castle were repaired. At the same time, 116 m3 of masonry were newly laid and 211 m2 of walls were repaired with mortar being repointed.
In 1928, a new wooden bridge was built at the entrance to the castle. The western tower was roofed with a concrete slab and a viewing terrace was established. Repairs and improvements to the surroundings were carried out in subsequent years as well.
At the end of the 1950s, electricity was introduced at Radyně and the first antenna was erected for the newly built TV signal converter.
In the early 1990s, the castle was returned to the city. In 2003, the Hůrka and Radyně Civic Association (OSHR) was founded in Starý Plzenec thanks to the initiative of friends of local monuments. Its chairman was Mr. Václav Hák, who was succeeded in his position in 2008 by Mrs. Jitka Sutnarová. The OSHR association continues the activities of its predecessor from the 1920s and in cooperation with the city, strives for the best possible appearance of the castle and its surroundings.
You can learn more about Radyně Castle and its layout at the following eight stops.

0 Schloss Radyně im Besitz der Stadt und des Staates

Die Gründung der Tschechoslowakischen Republik im Jahr 1918 und der Erlass des Enteignungsgesetzes Nr. 215/1919 Slg. (die sogenannte Bodenreform) schufen die Voraussetzungen für den Kauf des Hofes Plzenec und der Burg Radyně vom Besitzer des Herrengutes Štáhlavy, Graf Adolf Waldštejn, durch die Stadt Starý Plzenec. Der Kauf trat am 21. Juni 1920 in Kraft.
Am 13. März 1920 beschloss der Stadtrat von Starý Plzenec zu diesem Zweck einen speziellen Verein, und zwar den „Verein zur Rettung von Radyně und Hůrka“, zu gründen. Am 25. September 1920 wurde dessen erste Plenarversammlung einberufen. Die Arbeit des Vereins begann unter dem Vorsitz von Antonín Kostinec. Dieser holte sich fachliche Hilfe: für die Reparaturen den Hauptoffizial Václav Klein, der einen Reparaturplan vorbereitete, und für die Bauarbeiten den Pilsner Baumeister Karel Štika.
Während der gesamten Zeit, in welcher der Verein tätig war, wirkte der Lehrer Miloslav Steinocher als Geschäftsführer. PhDr. Fridolín Macháček, der Archivar der Stadt Pilsen, war vom 28. Oktober 1926 bis zur Auflösung des Vereins im Jahr 1952 dessen Vorsitzender. Die Aufgaben des Vereins hinsichtlich der Burgpflege wurden dann von der historischen Kommission beim Bildungsausschuss des Gemeinderats in Starý Plzenec übernommen. 1956 kam die Burg unter staatliche Verwaltung.
Der Verein zur Rettung von Radyně und Hůrka hat Radyně vor dem Zerfall zur Ruine und vor der Verwüstung gerettet.
Die Stadt Starý Plzenec verpachtete die Burg Radyně für eine geringe Summe an den Verein, zunächst für 10 Jahre, und im Jahre 1930 wurde der Pachtvertrag um weitere 20 Jahre verlängert.
Die Rettung der Burg begann mit der Freigabe des Zugangs zur Burg. Am stärksten gefährdet war der 26 Meter hohe Vierkantturm, der in seinem höchsten Teil gespalten war und einzustürzen drohte. Der verwitterte und rissige Felsen unterhalb des Turms wurde durch einen Pfeiler gesichert. Der Turm selbst wurde mit starken Zangen gesichert. Im Jahr 1921 wurde erstmals die Treppe im Turm repariert, damit die Besucher den Turm besteigen konnten. Die Zimmer im Turm wurden umgebaut. Auch der Aborterker im Turm wurde repariert.
Darüber hinaus wurden die gesamte südliche Außenseite des Palastes, sowie auch die Umfassungsmauern und das Dachgeschoss an der Süd-, Nord- und Ostseite im Inneren der Burg repariert. Es wurden 116 m3 Mauerwerk neu verlegt und 211 m2 Mauerwerk repariert und instandgesetzt.
1928 wurde eine neue Holzbrücke am Eingang zur Burg gebaut. Der Westturm wurde mit einer Betonplatte überdacht und es wurde eine Aussichtsterrasse errichtet. In den folgenden Jahren wurden Reparaturen und Verbesserungen der Umgebung durchgeführt.
Ende der 1950er Jahre wurde der Strom in Radyně eingeführt und die erste Antenne für den neu gebauten Fernsehsignalumsetzer errichtet.
Anfang der 1990er Jahre wurde die Burg an die Stadt zurückgegeben. Im Jahr 2003 wurde in Starý Plzenec auf Initiative von örtlichen Denkmalfreunden der Bürgerverein Hůrka und Radyně (OSHR) gegründet. Der Vorsitzende war Václav Hák, und seine Nachfolgerin ist seit 2008 Jitka Sutnarová. Der Bürgerverein setzt die Aktivitäten des alten Vereins aus den 1920er Jahren fort und versucht in Zusammenarbeit mit der Stadt, die Burg und ihre Umgebung so gut wie möglich zu gestalten.
Weitere Informationen über die Burg Radyně und ihre bauliche Entwicklung finden Sie an den folgenden acht Stationen.

0 Замок Радыне в муниципальной и государственной собственности

С образованием Чехословакии в 1918 году и изданием Закона об экспроприации № 215/1919 Собрания законов (т. н. земельная реформа) были созданы условия для покупки Пльзеньского двора и замка Радыне у владельца Штяглавского поместья графа Адольфа Вальдштейна городом Старый Пльзенец. Сделка вступила в силу 21 июня 1920 года.
13 марта 1920 года Городской совет Старого Пльзеньце принял решение о создании для этой цели специального общества «Общества по спасению Радыне и Гурки». 25 сентября 1920 г. было созвано первое общее собрание. Общество начало свою работу под председательством Антонина Костинце. Ремонтными работами занимался специалист высший чиновник-официал Вацлав Кляйн, который составил план ремонтно-строительных работ и привлёк к участию пльзеньского строителя Карла Штику.
Педагог Милослав Штейнохер работал исполнительным директором на протяжении всей деятельности созданного общества. Председателем общества был с 28 октября 1926 года до его закрытия в 1952 году доктор философии Фридолин Махачек, архивариус города Пльзень. Затем историческая комиссия берёт на себя ответственность по уходу за замком на просветительской встрече Местного национального комитета в Старом Пльзеньце. В 1956 году замок переходит под государственное управление.  

«Общество по спасению Радыне и Гурки» спасла Радыне от развала и превращения в руину.

Город Старый Пльзенец сдал замок Радыне в аренду обществу за небольшую сумму, сначала на 10 лет, а в 1930 году договор аренды был продлён ещё на 20 лет.
Спасение замка началось с освобождения доступа к замку. Наибольшей опасности подвергалась квадратная башня высотой 26 м, которая была расколота в верхней части и могла обрушиться. Выветренная и потрескавшаяся скала под башней была закреплена каменным столбом. Сама башня была укреплена прочными цангами. В 1921 году была в башне сперва отремонтирована лестница, чтобы посетители могли попасть на смотровую площадку. Помещения в башне были также приведены в порядок, средневековый туалет отремонтирован.
Далее была отремонтирована вся внешняя сторона дворца с юга, наружные стены и верхний этаж с южной, северной и восточной сторон внутри замка. При этом на 116 m3 стены была произведена кирпичная кладка, а на 211 m2 затирка швов и ремонт.
В 1928 году у входа в замок был построен новый деревянный мост. Западную башню перекрыли бетонной плитой и устроили смотровую площадку. Ремонт и отделка замка проводились и в последующие годы.
В конце 1950-х годов в Радыне было проведено электричество и установлена первая антенна для вновь построенного преобразователя телевизионного сигнала.
В начале 1990-х годов замок был возвращён городу. В 2003 году в Старом Пльзеньце по инициативе друзей, заботящихся о местных достопримечательностях, было основано «Общество граждан Гурки и Радыне» (ОSHR). Его председателем стал Вацлав Гак, которого в 2008 году сменила Йитка Сутнарова. В своей работе общество продолжает деятельность общества с 20-х годов ХХ века и в сотрудничестве с городским муниципалитетом стремится к усовершенствованию замка и его окрестностей.
Подробнее о замке Радыне и его строительстве вы можете узнать на следующих восьми остановках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz